[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 294 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
รวมเว็บที่น่าสนใจ
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา

เจ้าของผลงาน : นายสุพจน์ ดำริห์
อังคาร ที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เข้าชม : 381    จำนวนการดาวน์โหลด : 85 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

                     สำหรับครูโรงเรียน ศรีแก้วพิทยา 

ผู้วิจัย             นายสุพจน์   ดำริห์
ตำแหน่ง         ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถานศึกษา    โรงเรียนศรีแก้วพิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีการศึกษา     2565

                                                                                                  บทคัดย่อ

                การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อการพัฒนาดังนี้ 1.เพื่อศึกษาบริบทในการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา 2.เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ  การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยาสร้างขึ้น    มีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ได้แก่  1) ฝ่ายบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2  คน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 คน  2) ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนศรีแก้วพิทยา จำนวน   31 คน   3)  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ระดับชั้นละ 10 คน   โดยการเลือกแบบวิธีเจาะจง   ( Purposive  Sampling )   ซึ่งมีตัวแปรอิสระ  คือ  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   ตัวแปรตาม คือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของครู ประกอบด้วย  สมรรถนะด้านการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สมรรถนะด้านการเลือกใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  โดยใช้กระบวนการวิจัยตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart (1988 อ้างในวีระยุทธ ชาตะกาญจน์,2557)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ขั้นการวางแผน (Planning) 2.ขั้นลงมือปฏิบัติ (Action) ขั้นที่ 3 การสังเกตการณ์ (Observation) ขั้นที่ 4การสะท้อนกลับ (Reflection) และพัฒนารูปแบบบริหารงานวิชาการตามแนวคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. การเข้าใจปัญหา (Empathise)   2. ร่วมคิด กำหนดปัญหาให้ชัดเจน (Define) 3.ระดมความคิด (Ideate) 4.สร้างต้นแบบที่เลือก (Prototype) 5.ทดสอบการแก้ไขปัญหา (Test)  และ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของครู แบบประเมินรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  แบบสังเกตพฤติกรรมของครู  แบบประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ  มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยข้อมูลร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที (t-test) มีนัยสำคัญที่ระดับ .01  โดยวิธีการสอบถาม  การฝึกอบรม  การทดสอบคะแนนทดสอบก่อนและหลัง  การประเมินการสอน การสังเกตการสอน  ซึ่งตั้งเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรุปผลได้ดังนี้


สรุปผลการวิจัย

 1.ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ  เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา
          1.1 ก่อนการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู  และการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในเกณฑ์ระดับ พอใช้  มีจำนวนร้อยละ 66.35  ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ร้อยละ 77.17
           1.2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยวิธีการจัดการอบรมการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม คะแนนสอบหลังสูงกว่าก่อนฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การสอบถามความพึงพอใจการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มากที่สุด ร้อยละ 88.27  การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก มีจำนวนร้อยละ 85.91 การสังเกตพฤติกรรมของครู อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมากร้อยละ 83.10 และการประเมินความเหมาะสมการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง ร้อยละ 78.71 
          1.3 หลังจากการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากการประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของครู ทั้ง 4 ด้าน สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สมรรถนะการใช้และพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  สมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี ร้อยละ 86.18  และการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ของครู ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ร้อยละ 80.83
 2.ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา โดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบมี 5 ขั้นตอน  1) ร่วมค้นหา ขั้นสร้างความเข้าใจ (Empathise) 2)ร่วมคิด ขั้นการตั้งโจทย์ปัญหา (Define) 3)ร่วมสร้าง ขั้นการสร้างความคิด (Ideate) 4) ร่วมใช้ ขั้นการสร้างต้นแบบ (Prototype) และ 5) ร่วมพัฒนา ขั้นทดสอบ (Test) ใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาทั้ง 5 ขั้นตอน มีผลการพัฒนาในเกณฑ์ระดับ มาก  ร้อยละ 82.37
3.ผลความพึงพอใจในการนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก ร้อยละ 80.84
       สรุปได้ว่า ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา มีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระดับ มาก
 ดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา 14/มี.ค./2566
      รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนคิดตามแนวคิดตามแนวทาง Thinking School 13/ส.ค./2564
      รูปแบบการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 11/ก.พ./2564
      การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 5/ต.ค./2563
      การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 15/ส.ค./2562


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ skp209.bancha@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป