[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 245 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หมวดหมู่ blog
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
รวมเว็บที่น่าสนใจ
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 44 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวพิไลพร มลีรัตน์
5/ต.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 411 / ดาวน์โหลด : 111 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา มรรคสันต์
15/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 450 / ดาวน์โหลด : 120 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา มรรคสันต์
15/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้แผนผังความคิดเรื่องประวัติศาสตร์สากล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 487 / ดาวน์โหลด : 132 ) เจ้าของ นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์
13/ส.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 526 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวพัชรินทร์ ประทุมวงค์
10/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เรื่อง ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 426 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวพัชรินทร์ ประทุมวงค์
10/ก.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 620 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายธงชัย เหมเกียรติกุล
7/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 594 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายธงชัย เหมเกียรติกุล
7/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์นวัตกรรม 4.0 ในการวิเคราะห์ผู้เรียน ( อ่าน : 579 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายประกิต ชูจิตต์
19/ธ.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 713 / ดาวน์โหลด : 182 ) เจ้าของ นายอภิวรุณ โสมมา
31/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 826 / ดาวน์โหลด : 239 ) เจ้าของ นางมณีวรรณ์ กิ่งก้าน
2/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และพัฒนา (5Es+D) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 1023 / ดาวน์โหลด : 507 ) เจ้าของ นางจิตรา คำบาล
1/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การผสมผสานทักษะปฏิบัติของเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 984 / ดาวน์โหลด : 307 ) เจ้าของ นางจิตรา คำบาล
1/มี.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แผนผังความคิดและแบบฝึกเสริมทักษะร่วมกับการอภิปรายกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 902 / ดาวน์โหลด : 242 ) เจ้าของ นายวัฉระย์ เชื้อพันธ์
26/ก.พ./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( อ่าน : 841 / ดาวน์โหลด : 182 ) เจ้าของ นางพรฉวี ชูจิตต์
4/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ ( อ่าน : 1108 / ดาวน์โหลด : 251 ) เจ้าของ นายประกิต ชูจิตต์
4/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1020 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวดาราวรรณ คำสุข
22/ก.ย./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1752 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบัญชา แข่งขัน
4/มี.ค./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 1334 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางนิตณพา แข่งขัน
7/ก.ย./2558
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 E ร่วมกับชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 1952 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวจินตนา มรรคสันต์
3/ก.ย./2558
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>