ชื่อ - นามสกุล :นางพรฉวี ชูจิตต์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ