ชื่อ - นามสกุล :นายรังสี ศรีลาชัย
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ -
หน้าที่หลัก :งานโสตทัศนูปกรณ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานโสตทัศนูปกรณ์