ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพัชรินทร์ ประทุมวงค์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :งานหลักสูตรสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานหลักสูตรสถานศึกษา