ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธนพร แก้วสุด
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป