ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดาราวรรณ คำสุข
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ
ที่อยู่ :อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
Telephone :0822314849
Email :EisDarawan19@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ