ชื่อ - นามสกุล :นางสาวทิตราภรณ์ สงวนสม
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ
ที่อยู่ :อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
Telephone :0861986193
Email :Ti_titra@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ